Drzavni ispit

-Teritorijalnu organizaciju Republike srbije čine opštine, gradovi i grad Beograd kao teritorijalne jedinice i autonomne pokrajine kao oblik teritorijalne autonomije.

-Skupština je najviši organ autonomne pokrajine i lokalne samouprave. U skupštini  autonomne pokrajine sede poslanici koji a u skupštini lokalne samouprave odbornici. Oni se biraju neposredno, tajnim glasanjem na pokrajinskim odnosno lokalnim izborima.

-Najviši pravni akt autonomnih pokrajina i lokalnih samouprava je statut. Statut mora bii u skladu sa ustavom i njega donosi skupština uz saglasnost Narodne skupštne.

-Organi autonomne pokrajine su:

 1. Skupština AP,
 2. Predsednik AP (pandam je Predsednik Republike na republičkom nivou),
 3. Izvršno veće AP (pandam je Vlada na republičkom nivou, dok su sekretarijati ustvari ministarstva na pokrajinskom nivou),
 4. Predsednik izvršnog veća AP (pandam je Premijer na republičkom nivou);

-Lokalna samouprava je:

 • opština (preko 10000 stanovnika),
 • grad (preko 100000 stanovnika, izuzetno može imati manje zbog regionalnog kulturnog,ekonomskog, geografskog ili istorijskog značaja),
 • grad Beograd (ima više opština).

-Organi lokalne samouprave su:

 1. Skupština opšine odnosno grada (opština ima najmanje 19 a najviše 65 odbornika, grad najviše 90 odbornika dok grad Beograd ima uvek tačno 110 odbornika), skupšina bira predsednika skupštine.
 2. Predsednik opšine odnosno gradonačelnik (bira se na 4 godine) kao i njegov njegov zamenik
 3. Opštinsko odnosno gradsko veće (pandam je vlada na republičkom nivou),
 4. Opštinska odnosno gradska uprava (pandam su ministarstva  na republičkom nivou);

-Autonomne pokrajine, u skladu sa zakonom, uređuju pitanja od pokrajinskog značaja u oblasti:

 • prostornog planiranja i razvoja,
 • poljoprivrede, vodoprivrede, šumarstva, lova, ribolova, turizma, ugostiteljstva, banja i lečilišta, zaštite životne sredine, industrije i zanatstva, drumskog, rečnog i železničkog saobraćaja i uređivanja puteva, priređivanja sajmova i drugih privrednih manifestacija,
 • prosvete, sporta, kulture, zdravstvene i socijalne zaštite i javnog informisanja na pokrajinskom nivou.
 • Autonomne pokrajine se staraju o ostvarivanju ljudskih i manjinskih prava, u skladu sa zakonom.
 • Autonomne pokrajine utvrđuju simbole pokrajine i način njihovog korišćenja.
 • Autonomne pokrajine upravljaju pokrajinskom imovinom na način predviđen zakonom.
 • Autonomne pokrajine, u skladu sa Ustavom i zakonom, imaju izvorne prihode, obezbeđuju sredstva jedinicama lokalne samouprave za obavljanje poverenih poslova, donose svoj budžet i završni račun.

-Opština, preko svojih organa, u skladu sa zakonom:

 • uređuje i obezbeđuje obavljanje i razvoj komunalnih delatnosti;
 • uređuje i obezbeđuje korišćenje građevinskog zemljišta i poslovnog prostora;
 • stara se o izgradnji, rekonstrukciji, održavanju i korišćenju lokalnih puteva i ulica i drugih javnih objekata od opštinskog značaja; uređuje i obezbeđuje lokalni prevoz;
 • stara se o zadovoljavanju potreba građana u oblasti prosvete, kulture, zdravstvene i socijalne zaštite, dečije zaštite, sporta i fizičke kulture;
 • stara se o razvoju i unapređenju turizma, zanatstva, ugostiteljstva i trgovine;
 • stara se o zaštiti životne sredine, zaštiti od elementarnih i drugih nepogoda; zaštiti kulturnih dobara od značaja za opštinu;
 • zaštiti, unapređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta;
 • obavlja i druge poslove određene zakonom.
 • Opština samostalno, u skladu sa zakonom, donosi svoj budžet i završni račun, urbanistički plan i program razvoja opštine, utvrđuje simbole opštine i njihovu upotrebu.
 • Opština se stara o ostvarivanju, zaštiti i unapređenju ljudskih i manjinskih prava, kao i o javnom informisanju u opštini.
 • Opština samostalno upravlja opštinskom imovinom, u skladu sa zakonom.
 • Opština, u skladu sa zakonom, propisuje prekršaje za povrede opštinskih propisa.