Državni ispit

Sajt je u fazi izrade. Svaka ideja ili kritika je dobrodošla.
PRIJAVA ZA POLAGANjE STRUČNOG ISPITA ZDRAVSTVENIH RADNIKA I ZDRAVSTVENIH SARADNIKA SA VISOKOM STRUČNOM SPREMOM I SA VISOKIM OBRAZOVANjEM NA OSNOVNIM STRUKOVNIM STUDIJAMA

Prijave za polaganje stručnog ispita vrše se početkom meseca za kraj tog meseca (izuzev avgusta meseca).

Prijava sa potrebnom dokumentacijom za polaganje stručnog ispita predaje se u pisarnici Ministarstva zdravlja, ul. Nemanjina 22-26, Beograd, na šalteru broj 1, prizemlje ili preporučeno poštom na navedenu adresu, do desetog u mesecu.POTREBNA DOKUMENTACIJA:

1. Čitko popunjena molba za prijavljivanje stručnog ispita.

2. Sva dokumenta uredno složena, i to:
- stažerska knjižica sa uredno popunjenim datumima, pečatima i potpisom odgovornog lica,
- diploma ili uverenje (overena fotokopija u opštini ili sudu),
- za udate fotokopija izvoda iz matične knjige venčanih (ne mora biti overen),
- uplatnica na ime troškova polaganja stručnog ispita, i to:

Iznos od 8.990,00 dinara na žiro račun Ministarstva zdravlja broj: 840-742325843-09 poziv na br. 97-50-016, svrha: polaganje stručnog ispita.

Iznos od 200,00 dinara za administrativnu taksu uplatiti na žiro račun budžeta Republike broj: 840-742-221-843-57 sa pozivom na broj 97-50-016.POTREBNA LITERATURA:


Za sve profile literatura za stručni ispit može se nabaviti u Srpskom lekarskom društvu, ul. Džordža Vašingtona broj 17, prvi sprat, od 9 do 14 časova kod Slavice ili Svetlane - (tel. 011/3246-829).


Za sve ostale informacije kandidati se mogu javiti Nataliji Popov na tel. 011/333-4058 (ako se uopšte neko javi :))) ).

Ministarstvo zdravlja Republike Srbije

Aderesa: Nemanjina 22-26,
               11000 Beograd,
               Prizemlje, šalter br.1

Kontakt telefon
011/ 3613-734
Faks
:                   011/ 2656-548


Web: http://www.zdravlje.gov.rs/   
Pratite najnovije informacije i preko fejsbuka.
Podelite sajt sa drugima preko društvenih mreža.
 
                   Broj različitih posetilaca:
www.reliablecounter.com