Drzavni ispit

-Narodna banka Srbije predstavlja centralnu banku u republici.

-Osnovne funkcije Narodne banke Srbije su:

               1.       da utvrđuje i sprovodi monetarnu politiku,

               2.       vodi politiku kursa dinara,

               3.       čuva devizne rezerve i upravlja njima,

               4.       izdaje novčanice i kovani novac

               5.       i stara se o funkcionisanju platnog prometa i finansijskog sistema.

 

-Osnovni cilj Narodne banke Srbije je postizanje cenovne stabilnosti. Pored toga, ona za cilj ima i očuvanje finansijske stabilnosti.

-Narodna banka Srbije je samostalna u svom radu ali podnosi izveštaj i odgovara Narodnoj skupšitni.

Organi Narodne banke Srbije su:

              1.       Izvršni odbor (monetarni odbor)-čine ga guverner i viceguverneri. Utvrđuje monetarnu politiku.

              2.       Guverner-postavlja ga Narodna skupština na period od 5 godina

              3.       Savet-ima predsednika i četiri člana, koje bira Narodna skupština na period od pet godina. Savet, na predlog guvernera, između ostalog,     usvaja i finansijski plan i godišnji račun Narodne banke Srbije.