Drzavni ispit

-Sudska vlast je jedinstvena na teritoriji Republike Srbije.

-Sudovi su samostalni i nezavisni  (mislio sam da su ove dve reči sinonimi ali sam izgleda bio u zabludi) u svom radu, i donose presude u skladu sa ustavom, zakonima, pravnim aktima, međunarodnom pravu i usvojenim međunarodnim ugovorima.

-U donošenju sudskih odluka učestvuju sudije i porotnici (porota kaže da li jeste ili nije prekršen zakon, a onda sudija izriče mere i visinu sankcija ili oslobađa odgovornosti).

-Podela sudova:

  1. opšte (opšti-osnovni ,viši ,apelacioni i na čelu vrhovni kasacioni)
  2. sudove posebne nadležnosti (prekršajni,viši preksajni, privredni,apelacioni privredni  i upravni sud)

-Vrhovni kasacioni sud je najviši sud Republike Srbije. Njegove presude su konačne.

-Ustavni sud odlučuje da li su zakoni, niža pravna akta kao i usvojeni međunarodni ugovori u skladu sa Ustavom Republike Srbije (dakle on za razliku od Vrhovnog  kasacionog suda se ne bavi konkretnim slučajevima i parnicama, već na zahtev preispituje valjanost onoga što parlament izglasa ili usvoji neka državna ustanova). Takođe se bavi slučajevima kada su nekom uskraćena ljudska i manjinska prava zagarantovana ustavom.

-VISOKI SAVET SUDSTVA obezbeđuje i garantuje nezavisnost i samostalan rad sudova.