Drzavni ispit

-Ova prava podrazumevaju da su pred zakonom svi jednaki i da je zabranjen svaki vid diskriminacije većine nad manjinom.

-Ljudska prava zagarantovana ustavom su:

                ·         Ljudsko dostojanstvo je neprikosnoveno,

                ·         Fizički i psihički integritet je nepovrediv,

                ·         Ljudski život je neprikosnoven,

                ·         Svako ima pravo na slobodu i bezbednost,

                ·         Slobodu  na slobodu kretanja,

                ·         Slobodu  na slobodu medija,

                ·         Slobodu  na javno okupljanje,

                ·         Svako ima pravo da bude pravno sposoban (pravo se stiče rođenjem, prepoznaje ga pravni sistem)

                ·         Svako ko je poslovno sposoban (kod nas sa 18 godina) ima pravo da bira i da bude biran,

                ·         Sloboda misli, savesti, uverenja i veroispovesti , nacionalne pripadnosti,

                ·         Pravo na svojinu i nasleđivnje,

                ·         Pravo na rad i štrajk,

                ·         Pravo na slobodu sklapanja i raskidanja braka,

                ·         Pravo na slobodu odlučivnja rađanja, Itd (ima preko 30 tačaka pa koga zanima neka pročita u knjizi)

 

-Manjinska prava su:

                ·         Ravnopravnost pred zakonom i jednaka zakonska zaštita,

                ·         Pravo da ne budu diskriminisani,

                ·         Zabranjeno je nasilje,

                ·         Pravo na kulturna i prosvetna udruženja.