Drzavni ispit

-Sukob interesa je situacija koja je potencijalno štetna za javni interes, ali ne mora predstavljati sama za sebe prestup, niti mora nastati voljom pojedinca koji se u takvom sukobu interesa nalazi.


-Situacija sukoba interesa može se razlikovati po vrsti na sledeći način:

   a) aktuelni sukob interesa je kada javni službenik odlučuje povodom konkretne stvari, npr., da li će zaključiti ugovor sa firmom čiji je vlasnik njegov bliski rođak ili prijatelj ili sa nekom drugom;

   b) potencijalni sukob interesa je, npr. kada opštinski funkcioner ima privatnu pekaru i učestvuje u radu tela koje je nadležno da reguliše u kojim gradskim oblastima se može dozvoliti rad privatnih

pekara, ali do takvog odlučivanja još nije došlo;

   c) prividni sukob interesa, npr., kada opštinski odbornik učestvuje u radu radnog tela te iste skupštine opštine, čiji ciljevi postojanja i rada nisu suprotstavljeni ciljevima postojanja same skupštine opštine.


 -U samom Ustavu se, osim već opisanog člana koji govori neposredno o sukobu interesa, nalaze neke odredbe koje su takođe od značaja za ovu materiju. To su odredbe kojima se određuje nespojivost funkcija, što je jedan od osnovnih mehanizama za sprečavanje da do sukoba interesa uopšte dođe:

  1. Narodni poslanik ne može biti poslanik u skupštini autonomne pokrajine, niti funkcioner u organima izvršne vlasti i pravosuđa, niti može obavljati druge funkcije, poslove i dužnosti za koje je zakonom utvrđeno da predstavljaju sukob interesa.
  2. Predsednik Republike ne može obavljati drugu javnu funkciju ili profesionalnu.
  3. Član Vlade ne može biti narodni poslanik u Narodnoj skupštini, poslanik u skupštini autonomne pokrajine i odbornik u skupštini jedinice lokalne samouprave, niti član izvršnog veća autonomne pokrajine ili izvršnog organa jedinice lokalne samouprave.
  4. Zabranjeno je političko delovanje sudija.
  5. Zabranjeno je političko delovanje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca.
  6. Sudija Ustavnog suda ne može vršiti drugu javnu ili profesionalnu funkciju niti posao, izuzev profesure na pravnom fakultetu u Republici Srbiji, u skladu sa zakonom.