Drzavni ispit

I Faza

Anamneza, klinički pregled, RTG, plan terapije. Ponekada su potrebne i ekstrakcije zuba, uklanjanje zaostalih korenova ili nivelisanje grebena što spada u domen pretprotetske hirurgije.

II Faza

Uzimanje anatomskog otiska (alginat) fabričkom kašikom na osnovu kog se izrađuje anatomski radni model belim gipsom (strukture koje se otiskuju su u fazi mirovanja) a na osnovu kojeg se pravi indivdualna kašika (termoplastičnom masom ili samovezujućim akrilatom).

III Faza

Uzimanje funkcionalnog otiska pomoću individualne kašike. Služi za izradu zagrižajnih šablona.Koristi se termoplastična masa za korigovanje ruba individualne kašike i impresiona pasta (cink-oksid eugenol) ili silikoni velike elastičnosti. Na osnovu funkconalnog otiska se pravi definitivni radni model . Funkcionalni otisak ne sme lako da spada sa alv. grebena tj . mora da postoji ventilni učinak.

IV Faza

Određivanje među-viličnih odnosa pomoću šablona. Na osnovu među-viličnih odnosa se ugipsavaju definitivni radni modeli u artikulatore SPACE podesivih vrednosti.

V Faza

Proba postave zuba u vosku koje je tehničar postavio, i eventualno korigovanje.

VI Faza

Predaja proteze  dodatno korigovanje kao i davanje saveta pacijentu.

VII

Kontrolni pregledi i korekcije ukoliko su potrebne.