Državni ispit

-Šok  je SINDROM koji nastaje kao posledica poremećene cirkulacije i hipoprefuzije tkiva koji sekundarno dovode do funkcionalnih i morfoloških oštećenja organskih sistema.

 

- Klasifikacija šoka (ima više podela) :

1.       Kardiogeni (insuficijencija srčane pumpe i  insuficijencija punjenja desnog srca kao npr. kod  tamponade srca, tenzionog  pneumotoraksa, plućne embolije, disekantne aneurizma aorte)

2.       Cirkulatorni

a)      hipovolemijski (hemoragije, gubitak krvne plazme kod opekotina npr. , gubitak tečnosti i elektrolita kod bubrežne insuficijencije npr. )

b)      distributivni (anafilaktički šok, neurološke povrede i lekovi kao npr. barbiturati i antihipertenzivi)

3.       Celularni tj. septični (toksini bakterija, virusa ...)

 

-Patofiziologija šoka se odvija u dve faze:

1.          Kompenzovana kada organizam uspeva održati normalan arterijski pritisak i perfuziju vitalnih organa. Javlja se periferna vazokonstrikcija, a zbog hipoksije na periferiji se odvija anaerobna glikoliza pa se javlja i metabolička acidoza.

2.          Dekompezovana faza počinje kada počne opadati arterijski pritisak i perfuzija vitalnih organa. Tada dolazi do ireverzibilnih oštećenja kao i DIK-a (diseminovana intravaskularna koagulacija).

 

-Klinička slika:

Nemir, bledilo, otežano disanje, pa prestanak disanja, gubitak svesti, puls je nemerljiv, cijanoza usana;

*** smanjena satna diureza (20ml/h a normalno je 50ml/h i to je najsigurniji pokazatelj anafilakse), paralitički ileus, stres ulkusi, insuficijencija jetre, paralitički ileus, stres ulkusi ....***

 

-Terapija šoka:

        1.       Nadoknada tečnosti, tačnije hemodinamska optimizacija,

        2.       CPR (kardio pulmonalna reanimacija),

        3.       Korigovanje acido-bazne ravnoteže,

        4.       Lečenje oligurije tj. treba povećati satnu diurezu,

        5.       Antibiotici,

        6.       Antikoagulantna terapija